ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY: 0919.594.079
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN: 0906.091.273
TỔ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ: 0965.713.159

LỊCH LÀM VIỆC UBND TX DĨ AN

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND thị xã Dĩ An

Địa chỉ: Số 10 Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An