LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG Tuần lễ từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

Văn hóa - Xã hội
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                        Phường Đông Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Tuần lễ từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

   THỨ HAI 21/10/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh hội ý Ban thường vụ Đảng ủy phường.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Cùng dự: Bà Nguyễn Thị Vân Bình.

2- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Chi bộ khu phố Tây A.

*Địa điểm: Văn phòng khu phố Tây A.

2- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp mặt định kỳ Câu lạc bộ nữ lãnh đạo.

*Địa điểm: Phòng họp số 4 – UBND thị xã.

3- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu làm việc với trật tự đô thị phụ trách phường về lĩnh vực xây dựng cơ bản.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Trịnh Hoài Phương.
  THỨ BA 22/10/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp thông qua các vị trí đất công, đất dôi dư dự kiến bán đấu giá.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

- Cùng dự: Ông Phạm Ngọc Ân.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu tiếp Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân thị xã giám sát kết quả việc thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND thị xã về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đông Hòa.

*Địa điểm: UBND phường Đông Hòa.

- Thành phần: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trật tự đô thị phụ trách phường.

3- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.

 
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu làm việc Đơn vị tư vấn thông qua hồ sơ thiết kế xây dựng Văn phòng khu phố Tây A, phường Đông Hòa.

*Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch UBND phường.

- Cùng dự: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, mời đơn vị tư vấn.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng kiểm tra việc thực hiện QCDC trong nhà trường tại Trường Tiểu học Đông Hòa.

*Địa điểm: Trường Tiểu học Đông Hòa.

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 03/KH.BCĐ của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS phường; mời đại diện phòng GD-ĐT thị xã.
  THỨ TƯ 23/10/2019
Sáng: 1-  7 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bình An và Tân Bình năm 2019.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

- Cùng dự: Trưởng Công An, Chỉ huy trưởng Quân sự phường.

2-  10 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự làm việc với hộ dân dự án Trung tâm TDTT thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

- Cùng dự: Ông Phạm Ngọc Ân.

3-  8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp Ban chỉ đạo giảm nghèo - Việc làm xét thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh cùng lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã làm việc các nội dung liên quan đến hồ sơ vướng mắc pháp lý, giải trình nội dung của các Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp thị xã.

*Địa điểm: Phòng số 2 - UBND phường.

- Thành phần: Ông Phạm Ngọc Ân.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ NĂM 24/10/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình về khiếu nại của các hộ dân việc thực hiện cam kết.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình, Văn phòng UBND phường, 07 hộ dân.

2- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự lễ khánh thành Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

*Địa điểm: Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – Khu phố Tân Lập.

3- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu làm việc với Chi nhánh nước thải Dĩ An về việc đầu tư hệ thống thoát nước của khu dân cư 52 căn đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải môi trường tỉnh Bình Dương.

*Địa điểm: Phòng làm việc Phó Chủ tịch kinh tế phường.

- Thành phần: Mời Bí thư Đảng ủy phường, Văn phòng UBND phường.

4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền bà Đặng Thị Ngọc Diệp dự Hội nghị tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

*Địa điểm: Hội trường 2 - Trường Đại học Thủ Dầu Một - số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh tiếp đoàn lãnh đạo UBND thị xã đi khảo sát, xử lý vướng mắc các dự án BT.GPMB trên địa bàn phường Đông Hòa.

*Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Đông Hòa.

- Cùng đi: Ông Phạm Ngọc Ân.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ SÁU 25/10/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự Đại hội Công đoàn cơ sở phường Đông Hòa.

*Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND phường.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp thông qua kế hoạch trang trí đèn giăng, đèn màu mừng Đảng, mừng xuân 2020.

*Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

4- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền ông Nguyễn Thanh Tùng dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ NHCSXH cho Trưởng khu phố và cán bộ GN-VL (01 ngày).

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH, TT và Học tập cộng đồng phường.

- Thành phần: Trường 07 khu phố; ông Nguyễn Kiến Thức chuẩn bị âm thanh, hội trường.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ BẢY 26/10/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo và cán bộ Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Văn phòng UBND phường.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự hội nghị tuyên truyền trực tiếp BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2019.

*Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường.

- Thành phần: số lượng 140 người, gồm khu phố, hội viên Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên.
   

 

Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Bí thư Đảng ủy phường;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường,

- UBMTTQ, Hội LHPN phường;                                                                     

- Các ngành được ủy quyền;

- Niêm yết;

- Lưu:VT.                                                                                             Phạm Thị Hồng Phượng