LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG Tuần lễ từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC PHƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                        Phường Đông Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Tuần lễ từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

   THỨ HAI 07/10/2019
Sáng: 1- 7 giờ 00 phút: Lãnh đạo UBND phường thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng 10/2019.

 *Địa điểm: Trụ sở UBND phường.

  • Thành phần: Cán bộ, công chức và nhân viên phường, Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ thường trực, Đội dân phòng phường.


2- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh hội ý Ban thường vụ định kỳ.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Cùng dự: Bà Nguyễn Thị Vân Bình.

3- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố, Ban chấp hành các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường phục vụ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn thị xã (Có chương trình riêng).

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH,TT và Học tập cộng đồng phường.

 2- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu họp UBND thị xã nghe Phòng QLĐT, TN-MT báo cáo kết quả rà soát, thống kê các khu dân cư tự phát trên địa bàn.

 *Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

- Cùng dự: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
  THỨ BA 08/10/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh dự họp Đoàn kiểm tra thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra Nghị quyết số 35-NQ/TU theo Chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy.

*Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ - Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Cùng dự: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

2- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.

3- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện.

*Địa điểm: Phòng họp số 4 - UBND thị xã.

4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền ông Phạm Ngọc Ân phối cùng Sở Nội vụ, phòng Nội vụ kiểm tra, nghiệm kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Dương thuộc Dự án 513.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng nghe báo cáo thời sự quý III/2019.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH,TT và Học tập cộng đồng phường.
  THỨ TƯ 09/10/2019
Sáng: 1-  7 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp xét duyệt chính trị, chính sách gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cấp thị xã.

* Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy Quân sự thị xã.

- Cùng dự: Ông Trần Ngọc Sang, ông Dương Đình Thanh, ông Lâm Đình Duy.

2-  7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp về việc phục vụ xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (cả ngày).

*Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

3- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền cho bà Đặng Thị Ngọc Diệp phối hợp Trung tâm quản lý và Phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu Đại học Quốc gia.

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND phường.
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh về việc tranh chấp đường đi giữa ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Nguyễn Trung Chánh, khu phố Đông B.

* Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Mời Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBMTTQ phường, Công an phường, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Trịnh Hoài Phương, ông Ngô Văn Chánh, Trưởng khu phố Đông B, bà Nguyễn Thị Vân Bình; và các hộ dân.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ NĂM 10/10/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 21 (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020, mở rộng.

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu Tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu Đại học Quốc gia.

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND phường.

3- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp tiểu Ban tổ chức Đại hội đại biểu phường Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

2- 15 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội đại biểu phường Đông Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.
  THỨ SÁU 11/10/2019
Sáng: 1- Chủ tịch Huỳnh Công Minh đi công tác đến hết ngày 14/10/2019.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự họp thông qua báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của TT/HĐND thị xã về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND thị xã về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

3- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự khai mạc Hội thi “Tìm hiểu công tác dân vận trong ngành giáo dục” thị xã năm 2019.

 *Địa điểm: Hội trường TTVH thị xã.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu cùng lãnh đạo UBND thị xã đi thực địa xử lý các vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự họp mặt Ngày Dân vận.

*Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND phường.
  THỨ BẢY 12/10/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo và cán bộ Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Văn phòng UBND phường.

 

Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Bí thư Đảng ủy phường;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường,

- UBMTTQ, Hội LHPN phường;                                                                     

- Các ngành được ủy quyền;

- Niêm yết;

- Lưu:VT.                                                                                             Phạm Thị Hồng Phượng