TX Dĩ an: Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức ANQP đối tượng 4 năm 2018

An ninh - Trật tự

            200 học viên là cán bộ công chức, đảng viên của thị xã đã được cung cấp những kiến thức mới về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong công tác này, hoạt động đối ngoại, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; công tác phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; cùng những vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới – hải đảo…