LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG Tuần lễ từ 11/02/2019 đến 16/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC PHƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
                             

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                          Phường Đông Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2019

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

                                    Tuần lễ từ 11/02/2019 đến 16/02/2019                                  

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

  THỨ HAI 11/02/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Ban Thường vụ nghe báo cáo tình hình chăm lo cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và tình hình ANTT trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Cùng dự: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng, đ/c Trần Ngọc Sang, đ/c Dương Đình Thanh.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.

 
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu đi thăm các doanh nghiệp trên địa bàn phường.

2- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ BA 12/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghe Ban chỉ huy Quân sự báo cáo tình hình chuẩn bị công tác giao quân năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.

3- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự Lễ khai mạc Hội thao trò chơi dân gian.

*Địa điểm: Sân vận động thị xã.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ TƯ 13/02/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh tiếp lãnh đạo Thị ủy đi kiểm tra công tác giao quân phường Đông Hòa năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

 - Cùng dự: Ban chỉ huy Quân sự phường.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ NĂM 14/02/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh tiếp lãnh đạo Thị ủy đi kiểm tra công tác giao quân phường Đông Hòa năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

 - Cùng dự: Ban chỉ huy Quân sự phường.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ SÁU 15/02/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ BẢY 16/02/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo UBND phường và cán bộ Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Văn phòng UBND phường.

 

Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Bí thư Đảng ủy phường;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường,

- UBMTTQ, Hội LHPN phường;                                                                  

- Các ngành được ủy quyền;

- Niêm yết;

- Lưu:VT.                                                                                            Phạm Thị Hồng Phượng